RODO.

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o., 12-100 Szczytno ul. Polska 38, NIP: 745-000-17-18 REGON: 510162541 KRS: 0000000574 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:iod@pwikaqua.com tel. 89 624 22 41 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o., 12-100 Szczytno ul. Polska 38

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania, podstawa prawna, prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:

-   Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją wykonywania zadań ADO w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków , w szczególności:

* Uzgadnianie dokumentacji projektowych;
* Wydawanie warunków technicznych
* Przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
* Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.
* Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
* Prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków.
* Wymiana wodomierzy.

oraz inne zadania na podstawie wniosku, umowy, protokołu oraz obowiązujących przepisów prawa;
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- Rozpatrywanie skarg i reklamacji
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
CEL: Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
- Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- Prowadzenie statystyk
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
CEL: Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem
   wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom
   zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe, księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmią: dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego: przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.


Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.  Designed   ?