Dział zbytu wody


Dział Zbytu Wody mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
pok nr. 6 - telefon 624-22-41 wew. 37 ,43 ,45

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.

W Dziale Zbytu Wody, który obsługuje około 4500 klientów załatwiane są formalności:

* zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
* prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków,
* przyjmowanie reklamacji, skarg i zapytań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
* przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę i odebrane ścieki
* umowy zawierane są zgodnie z zapisami Rozdziału 3 "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków"

Rozliczenia prowadzone są według zasad Rozdziału 4 "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków", a w szczególności:

* rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty stanu wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym za zaworem głównym.
* ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez ich Dostawcę ustalana jest na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody,
* przy rozliczaniu z Odbiorcami usług stosowane są ceny i opłaty zawarte w taryfie zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej lub wprowadzonej w trybie art.24 ust. 8 ustawy ,
* okresy rozliczeniowe ustalane są w umowie zawartej między Odbiorcą a Przedsiębiorstwem. Rozliczanie jest kwartalne. W okresach kwartalnych inkasent wystawia faktury na miejscu
u Odbiorcy. Z braku odczytu wodomierza, po podaniu stanu wodomierza osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, faktury wystawiane są w Dziale Zbytu Wody i zostają przesyłane pocztą.
* należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku uregulowania należności.
W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi.
Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   ?