Dział techniczny.

Dział Techniczny mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
pok. nr 1 - telefon 624-22-41 wew. 38
pok. nr 2 - telefon 624-22-41 wew. 34

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00.

Do zadań działu technicznego należy przyjmowanie interesantów w sprawach związanych
z działalnością Spółki a w szczególności :

* uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
wodociągowo-kanalizacyjnych.
* wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
wodociągowo-kanalizacyjnych.
* przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
* wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
* przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
* przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

Informacja o uzyskaniu warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

1. Wypełnić druk wniosku - [Pliki do pobrania]
2. Dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500
3. Ksero decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [jeśli są wymagane]

Informacja o uzyskaniu protokołu odbioru sieci lub przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

1. Przed zasypaniem sieci zgłosić się do działu celem dokonania sprawdzenia wykonanej sieci.
2. Dołączyć mapę powykonawczą sieci wykonaną przez uprawnionego geodetę.[przed zasypaniem]

Uwaga !
Odbiorowi technicznemu podlegają tylko sieci i przyłącza wod.-kan. wykonane przez jednostki do tego uprawnione, oraz w wykopie otwartym.
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy powiadomić dz. techniczny celem ustalenia terminu wykonania podłączenia.
Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   ?