Ceny


Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o. w Szczytnie ogłasza:

17 maja 2018r wchodzi w życie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Szczytno ( art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328, z późn.zm.)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka miary
netto
z 8% VAT
0
1
2
3
4
5
1
ZW
cena za dostarczoną wodę w okresie 3 lat obowiązywania taryfy:


17.05.2018 – 16.05.2019 2,80
3,02
zł/m3
17.05.2019 - 16.05.2020 2,80
3,02
zł/m3
17.05.2020 - 16.05.2021 2,80
3,02
zł/m3
2
cena za odprowadzone ścieki w okresie 3 lat obowiązywania taryfy:


17.05.2018 - 16.05.2019 3,89
4,20 zł/m3
17.05.2019 - 16.05.2020 3,89 4,20 zł/m3
17.05.2020 - 16.05.2021 3,89 4,20 zł/m3

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.

Tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Spółki ul .Polska 38, 12-100 Szczytno


Copyright   ©  2009-2020 PWiK AQUA Sp. z o.o.   Designed   ?