Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu.   Polityka Prywatności AKCEPTUJĘ
x

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji AQUA
Sp. z o.o. w Szczytnie


Informujemy Państwa że od 15-06-2020r. zostało uruchomione internetowe Biuro Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy można załatwiać poprzez serwis internetowy.
Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:
 • iBOK

 • Strona główna.


  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  AQUA Spółka z o.o.
  12-100 Szczytno ul. Polska 38

  NIP: 745-000-17-18 REGON: 510162541 KRS: 0000000574
  Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał Spółki - 559 400.00,- zł  tel.(48)-89-624-22-41
  tel.(48)-89-624-22-42


  Informacja

  Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. Z o.o.            w Szczytnie


  W związku z potencjalnym zagrożeniem spowodowanym koronawirusem (SARS CoV-19)
  informujemy że zostaną wprowadzone procedury mające na celu zachowania bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników.

  Od dnia 20.08.2020 r. Dział Obsługi Klientów – Dział Zbytu Wody, Księgowość, Dział Techniczny zostaje zamknięty do odwołania.


  W sprawach kierowanych do Przedsiębiorstwa proszę korzystać ze środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej:

  email: sekretariat@pwikaqua.com
  tel. 89 624 22 41 , 89 624 22 42


  Internetowe Biuro Obsługi Klienta
  Informujemy Państwa że od 15-06-2020r. zostało uruchomione internetowe Biuro Obsługi Klienta.
  Więcej informacji można uzyskać pod linkiem.
 • iBOK

 • Back to Top

  Informacje ogólne.

  Podstawowe zadania Spółki:


  Dział techniczny:


  * Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
     wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
     wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * Kontrola wykonywanych sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
  * Przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  * Wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * Przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
  * Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

  Dział Zbytu Wody:


  * Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
  * Sprawy związane z odczytami wodomierzy – błędny odczyt, brak odczytu, podanie stanu wodomierza.
  * Prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków.
  * Przyjmowanie reklamacji, skarg i zapytań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
  * Przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę
     i odebrane ścieki.

  Dział Kanalizacji Sanitarnej:


  * Konserwacja sieci kanalizacyjnej.
  * Usuwanie zatorów sieci kanalizacji zewnętrznej.
  * Remonty studzienek kanalizacji sanitarnej.
  * Sprawdzanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej.

  Dział Oczyszczalni Ścieków:


  * Utrzymanie w ciągłej pracy oczyszczalni.
  * Wykonywanie konserwcji oraz bieżących napraw urządzeń oczyszczalni.
  * Kontrola zrzucanych ścieków pod względem norm.


  Back to Top

  Dział techniczny.


  Dział Techniczny mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
  pok. nr 1 - telefon 624-22-41 wew. 38
  pok. nr 2 - telefon 624-22-41 wew. 34

  Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00.

  Do zadań działu technicznego należy przyjmowanie interesantów w sprawach związanych
  z działalnością Spółki a w szczególności :

  * uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
  wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
  wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  * wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
  * przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

  Informacja o uzyskaniu warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

  1. Wypełnić druk wniosku - [Pliki do pobrania]
  2. Dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500
  3. Ksero decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [jeśli są wymagane]

  Informacja o uzyskaniu protokołu odbioru sieci lub przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

  1. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy powiadomić dz. techniczny celem ustalenia
  terminu wykonania podłączenia.
  2. Przed zasypaniem sieci zgłosić się do działu celem dokonania sprawdzenia wykonanej sieci.
  3. Dołączyć mapę powykonawczą sieci wykonaną przez uprawnionego geodetę.[przed zasypaniem]

  Uwaga !
  Odbiorowi technicznemu podlegają tylko sieci i przyłącza wod.-kan. wykonane przez jednostki do tego uprawnione, oraz w wykopie otwartym.
  Back to Top

  Dział zbytu wody


  Dział Zbytu Wody mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
  pok nr. 6 - telefon 624-22-41 wew. 37 ,43 ,45

  Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.

  W Dziale Zbytu Wody, który obsługuje około 4500 klientów załatwiane są formalności:

  * zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
  * prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków,
  * przyjmowanie reklamacji, skarg i zapytań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
  * przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę
  i odebrane ścieki
  * umowy zawierane są zgodnie z zapisami Rozdziału 3 "Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków"

  Rozliczenia prowadzone są według zasad Rozdziału 4 "Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków", a w szczególności:

  * rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty stanu wodomierza głównego na
  przyłączu wodociągowym za zaworem głównym.
  * ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez ich Dostawcę ustalana jest
  na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Dostawcę ścieków na przyłączu
  kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody,
  * przy rozliczaniu z Odbiorcami usług stosowane są ceny i opłaty zawarte w taryfie zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej lub wprowadzonej w trybie art.24 ust. 8 ustawy ,
  * okresy rozliczeniowe ustalane są w umowie zawartej między Odbiorcą a Przedsiębiorstwem.
  Rozliczanie jest kwartalne. W okresach kwartalnych inkasent wystawia faktury na miejscu
  u Odbiorcy. Z braku odczytu wodomierza, po podaniu stanu wodomierza osobiście,
  pocztą elektroniczną lub telefonicznie, faktury wystawiane są w Dziale Zbytu Wody i zostają przesyłane pocztą.
  * należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni
  od daty otrzymania faktury.

  Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku
  uregulowania należności.

  W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi.

  Back to Top

  Kontakt.


  Dział
  Telefon
  Lokalizacja
    Biuro PWiK AQUA  
  (89)-624-22-41 od 7.00 - 15.00
  ul. Polska 38
  (89)-624-22-42 od 7.00 - 15.00
  ul. Polska 38
  Kanalizacja
  (89)-624-29-47 od 7.00 - 15.00
    ul. Łomżyńska 1  
  Oczyszczalnia
  (89)-624-39-37 od 7.00 - 15.00
  Nowe Gizewo 16
  Ogólny e_mail
   sekretariat(@)pwikaqua.com 
   Inspektor ochrony danych 
  iod(@)pwikaqua.com

  Back to Top

  Telefony alarmowe


  Pogotowie wodociągowe
  (48)-89-624-22-41 od 7.00 - 15.00
  tel.kom. 513-005-716     - 24h  Pogotowie kanalizacyjne
  (48)-89-624-29-47 od 7.00 - 15.00
  tel.kom. 519-161-494     - 24h  Pogotowie ratunkowe - 999
  Straż pożarna - 998
  Policja - 997  Ogólnopolski telefon alarmowy - 112
  Back to Top

  Internetowe Biuro Obsługi Klienta


  Informacje ogólne


  Szanowny Kliencie

   

           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o. o. z siedzibą w Szczytnie wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozpoczyna wdrożenie bezpłatnego Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK).

            Dzięki systemowi iBOK Klienci Spółki uzyskają bezpośredni dostęp do swoich rozliczeń (łącznie z możliwością wydruku wystawionej faktury w PDF) oraz przydatnych informacji dotyczących posesji, których są Państwo właścicielami.

            Wprowadzony system iBOK, dzięki proponowanym modułom tematycznym ułatwia szybko
  i bezproblemowo uzyskanie najpotrzebniejszych informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków realizując następujące funkcje:

   

  -        dane klienta: wyświetlanie danych klienta oraz możliwość bezpośredniego przejścia do modułu Odczyty i Gospodarka Wodomierzowa,

  -        faktury: pozwala szczegółowo przeglądać dane faktury

  -        umowy: umożliwia wyświetlanie danych wybranej umowy,

  -        odczyty: dotyczy informacji o wprowadzonych odczytach, jej dacie, typie, zużycia, numerze fabrycznym, lokalizacji i statusie,

  -        rozrachunki: umożliwia pobranie faktury z możliwością filtrowania oraz podziałem na dokumenty zapłacone i niezapłacone, wyświetlane są również następujące informacje: data wystawienia, termin płatności, numer dokumentu, ile klient jest winien, a także ile już zostało zapłacone,

  -        gospodarka wodomierzowa: lista liczników w menu z możliwością filtrowania po nr. fabrycznym; szczegółowe informacje o liczniku takie jak: numer, daty legalizacji, status, rodzaj właściciela, data przyjęcia do ewidencji

  -        dokumenty: możliwość ściągnięcia na dysk klienta dokumentów dodanych na serwer,

  -        e-faktura: umożliwia wystawianie faktur drogą elektroniczną w postaci plików PDF

  -        powiadomienia sms/e-mail: system informuje o wystawionych fakturach w postaci e-maila lub/i smsa na podany wcześniej e-mail/numer telefonu.

  -        rozliczenie rzeczywiste (kwartalne): możliwość podawania odczytów Państwa liczników kwartalnie pod koniec danego kwartału.

   

  Uruchomienie iBOK ma na celu ułatwienie i poszerzenie kontaktu z Klientem oraz udoskonalenie jego obsługi. Korzystanie z wspomnianej aplikacji umożliwi Państwu łatwe i samodzielne załatwienie spraw takich jak: podanie stanu wodomierza bądź jego sprawdzenie, sprawdzenie poprzednich zużyć, czy nadesłanie do Spółki krótkiej wiadomości lub zapytania. Dzięki tej usłudze Klient posiadający dostęp do internetu z dowolnego miejsca i dowolnej porze będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historię swoich rozliczeń. IBOK pozwoli na pobranie podstawowych dokumentów oraz sprawdzenie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna urządzenia pomiarowego. Umożliwi także przeanalizowanie zużycia wody za dowolny okres rozliczeniowy.

   

  Aby otrzymywać powiadomienia drogą mailową oraz poprzez wiadomości sms, należy wypełnić odpowiednie oświadczenia dostępne na stronie Spółki a także zaakceptować regulamin udostępniania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz regulamin usługi informacyjnej SMS.

  Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Spółki.

  Wnioski, regulaminy i oświadczenia są także dostępne w Siedzibie Spółki oraz po zalogowaniu w serwisie iBOK.


 • Przejście do iBOK
 •  

  Back to Top

  Badania wody.

  • Data badania: 16-05-2020 r.
  Badana cecha
  Jedn. miary
        Wynik      
        Norma      
  Bakterie grupy coli
        jtk/100ml*      
  0,0
  0,0
  Escherichia coli
  jtk/100ml*
  0,0
  0,0
  Enterokoki kałowe
  jtk/100ml*
  0,0
  0,0
  Żelazo ogólne(Fe)
  µg/l
  <86,6
  <200
  Mangan(Mn)
  µg/l
  <22,2
  <50,0
  Mętność
  NTU
  0,70
  <1,0
        Przewodność elektr.      
    µS/cm  
    535  
    <2500  
  Twardość
  mgCaCo°
  405
  60-500
  Barwa
  mg Pt/l
  <5,0
  <15,0
  Odczyn
  pH
  7,7
  6,5-9,5
  Azotany(NO3-)
  mg/l
  <0,80
  <50,0
  Azotyny(NO2-)
  mg/l
  <0,03
  <0,50
  Chlor wolny
  mg/l
  <0,05
  <0,30
  Jon amonowy(NH4+)
  mg/l
  <0,05
  <0,50
  Chlorki (Cl)
  mg/l
  66,9
  <250
  Siarczany (SO42-)
  mg/l
  <66,9
  <250

  po - poniżej granicy oznaczalności
  *-jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml  Tabela przeliczeniowa twardości wody między jednostkami.


   Jednostka  mmol/l   mval/l   0niem.   0ang.   0franc.   mg/l CaCO3 
   mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
   mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
   0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
   0ang. 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
   0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
   mg/l CaCO 3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

  Przykład - 1 mval/dm3 = 50 mg CaCO3/dm 3 = 2,80 niem.


  Back to Top

  Ceny


  Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.
  w Szczytnie ogłasza:
  17 maja 2018r wchodzi w życie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
  ścieków na obszarze miasta Szczytno ( art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328, z późn.zm.)

  Lp.

  Taryfowa grupa odbiorców

  Wyszczególnienie
  Cena / stawka opłaty
  Jednostka miary
  netto
  z 8% VAT
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  ZW
  cena za dostarczoną wodę w okresie 3 lat obowiązywania taryfy:


  17.05.2018 – 16.05.2019 2,80
  3,02
  zł/m3
  17.05.2019 - 16.05.2020 2,80
  3,02
  zł/m3
  17.05.2020 - 16.05.2021 2,80
  3,02
  zł/m3
  2
  cena za odprowadzone ścieki w okresie 3 lat obowiązywania taryfy:


  17.05.2018 - 16.05.2019 3,89
  4,20 zł/m3
  17.05.2019 - 16.05.2020 3,89 4,20 zł/m3
  17.05.2020 - 16.05.2021 3,89 4,20 zł/m3

  Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
  Tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Spółki ul. Polska 38, 12-100 Szczytno
  Back to Top

  Odczyt wodomierzy.


  Formularz odczytowy.

  Back to Top

  Awarie.


  Back to Top

  Planowane remonty.


  W dniu 17-11-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 08.00 do 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w ulicach Brzozowa, Podleśna.  W dniu 07-06-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 08.00 do 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w ulicach Bartna Strona, Podgórna, Sybiraków.  W dniu 28-05-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 20.00 do 04.00 w związku z budową ronda w ulicy Polskiej, Leyka, Piłsudskiego, Wileńskiej. Brak wody nastąpi w ulicy Polskiej od nr 38 do nr 69
  Back to Top

  Dział kanalizacji.


  Dział w przygotowaniu.

  Back to Top

  Oczyszczalnia ścieków.


  Oczyszczalnia ścieków dla miasta Szczytno oddana do użytku w 1997roku.
  Zaprojektowana została jako mechniczno biologiczna z końcowym strącaniem fosforu. Jest przystosowana do odbioru ścieków w średniodobowej ilości 8.000 m3, a aktualnie przyjmuje do 6.000 m3 na dobę. Parametry ścieków oczyszczonych przy bieżącej eksploatacji oczyszczalni odpowiadają normom i przepisom prawa.

  W trakcie rozruchu oczyszczalni, w. celu osiągnięcia parametrów docelowych wprowadzono pewne innowacyjne zmiany techniczne. Wiązały się one zarówno z usprawnieniem procesu oczyszczania ścieków, jak i z wprowadzeniem takiej eksploatacji urządzeń, która umożliwiła znaczne obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, co bez wątpienia wpływa na koszt całkowity oczyszczania ścieków.

  Back to Top

  Stacja uzdatniania wody.


  Stacja uzdatniania wody oddana do użytku w 2006 roku osiągnęła w pełni zakładane parametry dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. Wydajność stacji uzdatniania wynosi 6.000 m3 na dobę z czego wykorzystuje się ok. 3.300 m3. Woda czerpana jest z 7 studni ujęcia Lemany.

  Zakres uzdatniania:

  Ze względu na zawartości w wodzie surowej żelaza i manganu woda poddawana jest procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie oraz odżelazienie i odmanganianie na filtrach.

  Stacja Uzdatniania Wody w znacznym stopniu jest zautomatyzowana, co wymaga obsługi o wysokich kwalifikacjach w tym zakresie.

  Back to Top


  Copyright © 2009-2020 PWiK_AQUA Sp. z o.o. | Design ?


  Licznik wizyt na stronę