Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu.   Polityka Prywatności AKCEPTUJĘ

Strona główna.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
AQUA Spółka z o.o.
12-100 Szczytno ul. Polska 38

NIP: 745-000-17-18       REGON: 510162541       KRS: 0000000574
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Spółki - 559 400.00,- zł

tel.(48)-89-624-22-41
tel.(48)-89-624-22-42Informacja.


W dniu 15.07.2024r nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Leyka 37, 41 spowodowana awarią sieci wodociągowej .

Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja o zmianie cen.


Informujemy Państwa że od dnia 06-06-2024r. nastąpią zmiany cen za wodę i kanalizację, na podstawie decyzji B.RZT.70.17.2024, wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 26.04.2024 r.

Szczegółowe informacje o taryfach pod linkiem w menu Taryfy.

 • Decyzja zatwierdzenia taryfy do pobrania
 • .
  Internetowe Biuro Obsługi Klienta

  Informujemy Państwa że od 15-06-2020r. zostało uruchomione internetowe Biuro Obsługi Klienta.
  Więcej informacji można uzyskać pod linkiem.

  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o. w Szczytnie informuje, iż zmianie ulega sposób rozliczania liczników wody bezpowrotnie zużytej (podliczników ogrodowych). Od dnia 01.04.2021 roku obowiązek podania stanu podlicznika spoczywa na właścicielu. • Więcej informacji oraz harmonogram podawania odczytów podliczników na podlewanie.

 • Back to Top

  Informacje ogólne.

  Podstawowe zadania Spółki:


  Dział techniczny:


  * Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
     wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
     wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * Kontrola wykonywanych sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
  * Przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  * Wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * Przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
  * Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

  Dział Zbytu Wody:


  * Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
  * Sprawy związane z odczytami wodomierzy – błędny odczyt, brak odczytu, podanie stanu wodomierza.
  * Prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków.
  * Przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę
     i odebrane ścieki.

  Dział Kanalizacji Sanitarnej:


  * Konserwacja sieci kanalizacyjnej.
  * Usuwanie zatorów sieci kanalizacji zewnętrznej.
  * Remonty studzienek kanalizacji sanitarnej.
  * Sprawdzanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej.

  Dział Oczyszczalni Ścieków:


  * Utrzymanie w ciągłej pracy oczyszczalni.
  * Wykonywanie konserwcji oraz bieżących napraw urządzeń oczyszczalni.
  * Kontrola zrzucanych ścieków pod względem norm.


  Back to Top

  Dział techniczny.


  Dział Techniczny mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
  pok. nr 1 - telefon 624-22-41 wew. 38
  pok. nr 2 - telefon 624-22-41 wew. 34

  Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.

  Do zadań działu technicznego należy przyjmowanie interesantów w sprawach związanych
  z działalnością Spółki a w szczególności :

  * uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
  wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
  wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  * wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
  * przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
  * przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

  Informacja o uzyskaniu warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

  1. Wypełnić druk wniosku - [Pliki do pobrania]
  2. Dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500
  3. Ksero decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [jeśli są wymagane]

  Informacja o uzyskaniu protokołu odbioru sieci lub przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

  1. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy powiadomić dz. techniczny celem ustalenia
  terminu wykonania podłączenia.
  2. Przed zasypaniem sieci zgłosić się do działu celem dokonania sprawdzenia wykonanej sieci.
  3. Dołączyć mapę powykonawczą sieci wykonaną przez uprawnionego geodetę.[przed zasypaniem]

  Uwaga !
  Odbiorowi technicznemu podlegają tylko sieci i przyłącza wod.-kan. wykonane przez jednostki do tego uprawnione, oraz w wykopie otwartym.
  Back to Top

  Dział zbytu wody


  Dział Zbytu Wody mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
  pok nr. 6 - telefon 624-22-41 wew. 37 ,43 ,45

  Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.

  W Dziale Zbytu Wody, który obsługuje około 4500 klientów załatwiane są formalności:

  * zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
  * prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków,
  * przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę
  i odebrane ścieki
  * umowy zawierane są zgodnie z zapisami Rozdziału 3 "Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków"

  Rozliczenia prowadzone są według zasad Rozdziału 4 "Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków", a w szczególności:

  * rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty stanu wodomierza głównego na
  przyłączu wodociągowym za zaworem głównym.
  * ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez ich Dostawcę ustalana jest
  na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Dostawcę ścieków na przyłączu
  kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody,
  * przy rozliczaniu z Odbiorcami usług stosowane są ceny i opłaty zawarte w taryfie zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr. BI.RZT.70.40.2021 z dnia 31 marca 2021 r.
  * okresy rozliczeniowe ustalane są w umowie zawartej między Odbiorcą a Przedsiębiorstwem.
  * rozliczanie jest kwartalne.
  * należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić zgodnie z terminem podanym na fakturze.

  Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku
  uregulowania należności.

  W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi.

  Back to Top

  Kontakt.


  Dział
  Telefon
  Lokalizacja
    Biuro PWiK AQUA  
  (89)-624-22-41 od 7.00 - 15.00
  ul. Polska 38
  (89)-624-22-42 od 7.00 - 15.00
  ul. Polska 38
  Kanalizacja
  (89)-624-29-47 od 7.00 - 15.00
    ul. Łomżyńska 4  
  Oczyszczalnia
  (89)-624-39-37 od 7.00 - 15.00
  Nowe Gizewo 16

  Adresy e-mail

  Sekretariat
  sekretariat@pwikaqua.com
  ul. Polska 38
   Informatyk 
  admin@pwikaqua.com
  ul. Polska 38
   Inspektor ochrony danych 
  iod@pwikaqua.com

  Back to Top

  Telefony alarmowe


  Pogotowie wodociągowe
  (48)-89-624-22-41   - 24h
  (48)-89-624-22-42   od 7.00 - 15.00
  tel.kom. 513-005-716   - 24h  Pogotowie kanalizacyjne
  (48)-89-624-29-47   od 7.00 - 15.00
  tel.kom. 519-161-494   - 24h  Pogotowie ratunkowe - 999
  Straż pożarna - 998
  Policja - 997  Ogólnopolski telefon alarmowy - 112
  Back to Top

  Internetowe Biuro Obsługi Klienta


  Informacje ogólne


  Szanowny Kliencie

   

           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o. o. z siedzibą w Szczytnie wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozpoczyna wdrożenie bezpłatnego Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK).

            Dzięki systemowi iBOK Klienci Spółki uzyskają bezpośredni dostęp do swoich rozliczeń (łącznie z możliwością wydruku wystawionej faktury w PDF) oraz przydatnych informacji dotyczących posesji, których są Państwo właścicielami.

            Wprowadzony system iBOK, dzięki proponowanym modułom tematycznym ułatwia szybko
  i bezproblemowo uzyskanie najpotrzebniejszych informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków realizując następujące funkcje:

   

  -        dane klienta: wyświetlanie danych klienta oraz możliwość bezpośredniego przejścia do modułu Odczyty i Gospodarka Wodomierzowa,

  -        faktury: pozwala szczegółowo przeglądać dane faktury

  -        umowy: umożliwia wyświetlanie danych wybranej umowy,

  -        odczyty: dotyczy informacji o wprowadzonych odczytach, jej dacie, typie, zużycia, numerze fabrycznym, lokalizacji i statusie,

  -        rozrachunki: umożliwia pobranie faktury z możliwością filtrowania oraz podziałem na dokumenty zapłacone i niezapłacone, wyświetlane są również następujące informacje: data wystawienia, termin płatności, numer dokumentu, ile klient jest winien, a także ile już zostało zapłacone,

  -        gospodarka wodomierzowa: lista liczników w menu z możliwością filtrowania po nr. fabrycznym; szczegółowe informacje o liczniku takie jak: numer, daty legalizacji, status, rodzaj właściciela, data przyjęcia do ewidencji

  -        dokumenty: możliwość ściągnięcia na dysk klienta dokumentów dodanych na serwer,

  -        e-faktura: umożliwia wystawianie faktur drogą elektroniczną w postaci plików PDF

  -        powiadomienia sms/e-mail: system informuje o wystawionych fakturach w postaci e-maila lub/i smsa na podany wcześniej e-mail/numer telefonu.

  -        rozliczenie rzeczywiste (kwartalne): możliwość podawania odczytów Państwa liczników kwartalnie pod koniec danego kwartału.

   

  Uruchomienie iBOK ma na celu ułatwienie i poszerzenie kontaktu z Klientem oraz udoskonalenie jego obsługi. Korzystanie z wspomnianej aplikacji umożliwi Państwu łatwe i samodzielne załatwienie spraw takich jak: podanie stanu wodomierza bądź jego sprawdzenie, sprawdzenie poprzednich zużyć, czy nadesłanie do Spółki krótkiej wiadomości lub zapytania. Dzięki tej usłudze Klient posiadający dostęp do internetu z dowolnego miejsca i dowolnej porze będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historię swoich rozliczeń. IBOK pozwoli na pobranie podstawowych dokumentów oraz sprawdzenie, do kiedy jest ważna cecha legalizacyjna urządzenia pomiarowego. Umożliwi także przeanalizowanie zużycia wody za dowolny miesiąc.

   

  Aby otrzymywać powiadomienia drogą mailową oraz poprzez wiadomości sms, należy wypełnić odpowiednie oświadczenia dostępne na stronie Spółki a także zaakceptować regulamin udostępniania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz regulamin usługi informacyjnej SMS.

  Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Spółki.

  Wnioski, regulaminy i oświadczenia są także dostępne w Siedzibie Spółki oraz po zalogowaniu w serwisie iBOK.


 • Przejście do iBOK
 •  

  Back to Top

  Badania wody.

  • Data badania: 16-05-2024 r.
  Badana cecha
  Jedn. miary
        Wynik      
        Norma      
  Bakterie grupy coli
        jtk/100ml*      
  0,0
  0,0
  Escherichia coli
  jtk/100ml*
  0,0
  0,0
  Enterokoki kałowe
  jtk/100ml*
  0,0
  0,0
  Żelazo ogólne(Fe)
  µg/l
  <60,0
  <200
  Mangan(Mn)
  µg/l
  <37,0
  <50,0
  Mętność
  NTU
  <0,10
  <1,0
        Przewodność elektr.      
    µS/cm  
    539  
    <2500  
  Twardość
  mg CaCo°
  248
  60-500
  Barwa
  mg Pt/l
  <5,0
  <15,0
  Odczyn
  pH
  7,5
  6,5-9,5
  Azotany(NO3-)
  mg/l
  <6,02
  <50,0
  Azotyny(NO2-)
  mg/l
  <0,03
  <0,50
  Chlor wolny
  mg/l
  <0,09
  <0,30
  Jon amonowy(NH4+)
  mg/l
  <0,05
  <0,50
  Chlorki (Cl)
  mg/l
  14,1
  <250
  Siarczany (SO42-)
  mg/l
  <43,4
  <250

  po - poniżej granicy oznaczalności
  *-jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml  Tabela przeliczeniowa twardości wody między jednostkami.


   Jednostka  mmol/l   mval/l   0niem.   0ang.   0franc.   mg/l CaCO3 
   mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
   mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
   0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
   0ang. 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
   0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
   mg/l CaCO 3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

  Przykład - 1 mval/dm3 = 50 mg CaCO3/dm 3 = 2,80 niem.


  Back to Top

  Taryfa


  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno
  i Gminy Szczytno.

  Taryfa obowiązuje od dnia 06-06-2024 roku.  Grupa I-odbiorcy inwidualni. Grupa II-pozostali odbiorcy. Grupa III-Cele p.poż


  Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie obowiązywania taryfy:


  Lp.

  Taryfowa grupa odbiorców

  Wyszczególnienie
  Cena / stawka opłaty
  Jednostka miary
  netto
  z 8% VAT

  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Grupa 1  na okres 1-12 miesięcy 3,66
  3,95
  zł/m3
  na okres 13-24 miesięcy 3,86
  4,17
  zł/m3
  na okres 25-36 miesięcy 3,92
  4,23
  zł/m3
  2
  Grupa 2  na okres 1-12 miesięcy 3,85
  4,16 zł/m3
  na okres 13-24 miesięcy 4,05 4,37 zł/m3
  na okres 25-36 miesięcy 4,11 4,44 zł/m3
  3
  Grupa 3  na okres 1-12 miesięcy 3,85
  4,16 zł/m3
  na okres 13-24 miesięcy 4,05 4,37 zł/m3
  na okres 25-36 miesięcy 4,11 4,44 zł/m3

  Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę za dostarczaną wodę.


  Lp.

  Taryfowa grupa odbiorców

  Wyszczególnienie
  Cena / stawka opłaty
  Jednostka
  netto
  z 8% VAT

  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Grupa 1  na okres 1-12 miesięcy 3,47
  3,75
  zł/miesiąc
  na okres 13-24 miesięcy 3,83
  4,14
  zł/miesiąc
  na okres 25-36 miesięcy 3,86
  4,17
  zł/miesiąc
  2
  Grupa 2  na okres 1-12 miesięcy 3,47
  3,75 zł/miesiąc
  na okres 13-24 miesięcy 3,83 4,14 zł/miesiąc
  na okres 25-36 miesięcy 3,86 4,17 zł/miesiąc
  3
  Grupa 3  na okres 1-12 miesięcy 3,47
  3,75 zł/miesiąc
  na okres 13-24 miesięcy 3,83 4,14 zł/miesiąc
  na okres 25-36 miesięcy 3,86 4,17 zł/miesiąc

  Wysokość cen za odprowadzone ścieki w okresie obowiązywania taryfy:


  Lp.

  Taryfowa grupa odbiorców

  Wyszczególnienie
  Cena / stawka opłaty
  Jednostka miary
  netto
  z 8% VAT

  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Grupa 1  na okres 1-12 miesięcy 4,80
  5,18
  zł/m3
  na okres 13-24 miesięcy 5,00
  5,40
  zł/m3
  na okres 25-36 miesięcy 5,24
  5,66
  zł/m3
  2
  Grupa 2  na okres 1-12 miesięcy 4,80
  5,18 zł/m3
  na okres 13-24 miesięcy 5,00 5,40 zł/m3
  na okres 25-36 miesięcy 5,24 5,66 zł/m3

  Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę za odprowdzone ścieki.

  ,

  Lp.

  Taryfowa grupa odbiorców

  Wyszczególnienie
  Cena / stawka opłaty
  Jednostka
  netto
  z 8% VAT

  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Grupa 1  na okres 1-12 miesięcy 5,62
  6,07
  zł/miesiąc
  na okres 13-24 miesięcy 6,03
  6,51
  zł/miesiąc
  na okres 25-36 miesięcy 6,66
  7,19
  zł/miesiąc
  2
  Grupa 2  na okres 1-12 miesięcy 5,62
  6,07 zł/miesiąc
  na okres 13-24 miesięcy 6,03 6,51 zł/miesiąc
  na okres 25-36 miesięcy 6,66 7,19 zł/miesiąc

  Taryfa została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr. B.RZT.70.17.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

  Tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki ul. Polska 38, 12-100 Szczytno

  Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.

  Back to Top

  Odczyt wodomierzy.


  Odczyt wodomierzy.
  Back to Top

  Ogłoszenia i informacje.


 • Decyzja zatwierdzenia taryfy.

 • Back to Top

  Planowane remonty.


  Back to Top

  Dział kanalizacji.


  Dział w przygotowaniu.


 • Czego nie wrzucać do kanalizacji.
 • Back to Top

  Oczyszczalnia ścieków.


  Oczyszczalnia ścieków dla miasta Szczytno oddana do użytku w 1997roku.
  Zaprojektowana została jako mechniczno biologiczna z końcowym strącaniem fosforu. Jest przystosowana do odbioru ścieków w średniodobowej ilości 8.000 m3, a aktualnie przyjmuje do 6.000 m3 na dobę. Parametry ścieków oczyszczonych przy bieżącej eksploatacji oczyszczalni odpowiadają normom i przepisom prawa.

  W trakcie rozruchu oczyszczalni, w. celu osiągnięcia parametrów docelowych wprowadzono pewne innowacyjne zmiany techniczne. Wiązały się one zarówno z usprawnieniem procesu oczyszczania ścieków, jak i z wprowadzeniem takiej eksploatacji urządzeń, która umożliwiła znaczne obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, co bez wątpienia wpływa na koszt całkowity oczyszczania ścieków.

  Back to Top

  Stacja uzdatniania wody.


  Stacja uzdatniania wody oddana do użytku w 2006 roku osiągnęła w pełni zakładane parametry dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. Wydajność stacji uzdatniania wynosi 6.000 m3 na dobę z czego wykorzystuje się ok. 3.300 m3. Woda czerpana jest z 7 studni ujęcia Lemany.

  Zakres uzdatniania:

  Ze względu na zawartości w wodzie surowej żelaza i manganu woda poddawana jest procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie oraz odżelazienie i odmanganianie na filtrach.

  Stacja Uzdatniania Wody w znacznym stopniu jest zautomatyzowana, co wymaga obsługi o wysokich kwalifikacjach pracowników w tym zakresie.

  Back to Top


  Copyright © 2019-2024 PWiK_AQUA Sp. z o.o. | Design ? Robal ?