Strona główna.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
AQUA Spółka z o.o.
12-100 Szczytno ul. Polska 38

NIP: 745-000-17-18 REGON: 510162541 KRS: 0000000574
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Spółki - 559 400.00,- złtel.(48)-89-624-22-41
tel.(48)-89-624-22-42


Informacje ogólne.

Podstawowe zadania Spółki:


Dział techniczny:


* Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
   wodociągowo-kanalizacyjnych.
* Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
   wodociągowo-kanalizacyjnych.
* Kontrola wykonywanych sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
* Przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
* Wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
* Przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
* Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

Dział Zbytu Wody:


* Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
* Sprawy związane z odczytami wodomierzy – błędny odczyt, brak odczytu, podanie stanu wodomierza.
* Prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków.
* Przyjmowanie reklamacji, skarg i zapytań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
* Przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę
   i odebrane ścieki.

Dział Kanalizacji Sanitarnej:


* Konserwacja sieci kanalizacyjnej.
* Usuwanie zatorów sieci kanalizacji zewnętrznej.
* Remonty studzienek kanalizacji sanitarnej.
* Sprawdzanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej.

Dział Oczyszczalni Ścieków:


* Utrzymanie w ciągłej pracy oczyszczalni.
* Wykonywanie konserwcji oraz bieżących napraw urządzeń oczyszczalni.
* Kontrola zrzucanych ścieków pod względem norm.


Dział techniczny.


Dział Techniczny mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
pok. nr 1 - telefon 624-22-41 wew. 38
pok. nr 2 - telefon 624-22-41 wew. 34

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00.

Do zadań działu technicznego należy przyjmowanie interesantów w sprawach związanych
z działalnością Spółki a w szczególności :

* uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
wodociągowo-kanalizacyjnych.
* wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
wodociągowo-kanalizacyjnych.
* przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
* wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
* przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
* przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

Informacja o uzyskaniu warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

1. Wypełnić druk wniosku - [Pliki do pobrania]
2. Dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500
3. Ksero decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [jeśli są wymagane]

Informacja o uzyskaniu protokołu odbioru sieci lub przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

1. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy powiadomić dz. techniczny celem ustalenia
terminu wykonania podłączenia.
2. Przed zasypaniem sieci zgłosić się do działu celem dokonania sprawdzenia wykonanej sieci.
3. Dołączyć mapę powykonawczą sieci wykonaną przez uprawnionego geodetę.[przed zasypaniem]

Uwaga !
Odbiorowi technicznemu podlegają tylko sieci i przyłącza wod.-kan. wykonane przez jednostki do tego uprawnione, oraz w wykopie otwartym.
Dział zbytu wody


Dział Zbytu Wody mieści się przy ul. Polskiej 38 w Szczytnie,
pok nr. 6 - telefon 624-22-41 wew. 37 ,43 ,45

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.

W Dziale Zbytu Wody, który obsługuje około 4500 klientów załatwiane są formalności:

* zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
* prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków,
* przyjmowanie reklamacji, skarg i zapytań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
* przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę
i odebrane ścieki
* umowy zawierane są zgodnie z zapisami Rozdziału 3 "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków"

Rozliczenia prowadzone są według zasad Rozdziału 4 "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków", a w szczególności:

* rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty stanu wodomierza głównego na
przyłączu wodociągowym za zaworem głównym.
* ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez ich Dostawcę ustalana jest
na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Dostawcę ścieków na przyłączu
kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody,
* przy rozliczaniu z Odbiorcami usług stosowane są ceny i opłaty zawarte w taryfie zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej lub wprowadzonej w trybie art.24 ust. 8 ustawy ,
* okresy rozliczeniowe ustalane są w umowie zawartej między Odbiorcą a Przedsiębiorstwem.
Rozliczanie jest kwartalne. W okresach kwartalnych inkasent wystawia faktury na miejscu
u Odbiorcy. Z braku odczytu wodomierza, po podaniu stanu wodomierza osobiście,
pocztą elektroniczną lub telefonicznie, faktury wystawiane są w Dziale Zbytu Wody i zostają przesyłane pocztą.
* należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni
od daty otrzymania faktury.

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku
uregulowania należności.

W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi.

Kontakt.


Dział
Telefon
Lokalizacja
  Biuro PWiK AQUA  
(89)-624-22-41
ul. Polska 38
(89)-624-22-42
ul. Polska 38
Kanalizacja
(89)-624-29-47
  ul. Łomżyńska 1  
Oczyszczalnia
(89)-624-39-37
Nowe Gizewo 16
Ogólny e_mail
 woda(@)pwikaqua.com 
 Inspektor ochrony danych 
iod(@)pwikaqua.com

Telefony alarmowe


Pogotowie wodociągowe - 24h
(48)-89-624-22-41
tel.kom. 513-005-716Pogotowie kanalizacyjne -24h
(48)-89-624-29-47
tel.kom. 519-161-494Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997Ogólnopolski telefon alarmowy - 112
Badania wody.

Badana cecha
Jedn. miary
      Wynik      
      Norma      
Bakterie grupy coli
      jtk/100ml*      
0,0
0,0
Escherichia coli
jtk/100ml*
0,0
0,0
Enterokoki kałowe
jtk/100ml*
0,0
0,0
Żelazo ogólne(Fe)
µg/l
<60,0
<200
Mangan(Mn)
µg/l
<5,1
<50,0
Mętność
NTU
0,16
<1,0
      Przewodność elektr.      
  µS/cm  
  471  
  <2500  
Twardość
mgCaCo°
268
60-500
Barwa
mg Pt/l
<5,0
<15,0
Odczyn
pH
7,8
6,5-9,5
Azotany(NO3-)
mg/l
<5,93
<50,0
Azotyny(NO2-)
mg/l
<0,03
<0,50
Chlor wolny
mg/l
<0,05
<0,30
Jon amonowy(NH4+)
mg/l
<0,05
<0,50
Chlorki (Cl)
mg/l
14,7
<250
Siarczany (SO42-)
mg/l
<39,9
<250

po - poniżej granicy oznaczalności
*-jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml
40 - wynik w normie 40 - wynik poza normą.
Tabela przeliczeniowa twardości wody między jednostkami.


 Jednostka  mmol/l   mval/l   0niem.   0ang.   0franc.   mg/l CaCO3 
 mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
 mval/l 0,5 1 2,8 3,5 5 50
 0niem. 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,8
 0ang. 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,3
 0franc. 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
 mg/l CaCO 3 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

Przykład - 1 mval/dm3 = 50 mg CaCO3/dm 3 = 2,80 niem.


Ceny


Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.
w Szczytnie ogłasza:
17 maja 2018r wchodzi w życie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na obszarze miasta Szczytno ( art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328, z późn.zm.)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
Jednostka miary
netto
z 8% VAT
0
1
2
3
4
5
1
ZW
cena za dostarczoną wodę w okresie 3 lat obowiązywania taryfy:


17.05.2018 – 16.05.2019 2,80
3,02
zł/m3
17.05.2019 - 16.05.2020 2,80
3,02
zł/m3
17.05.2020 - 16.05.2021 2,80
3,02
zł/m3
2
cena za odprowadzone ścieki w okresie 3 lat obowiązywania taryfy:


17.05.2018 - 16.05.2019 3,89
4,20 zł/m3
17.05.2019 - 16.05.2020 3,89 4,20 zł/m3
17.05.2020 - 16.05.2021 3,89 4,20 zł/m3

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Spółki ul. Polska 38, 12-100 Szczytno
Odczyt wodomierzy.


Formularz odczytowy.

Awarie.


Planowane remonty.


W dniu 17-11-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 08.00 do 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w ulicach Brzozowa, Podleśna.W dniu 07-06-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 08.00 do 14.00 w związku z remontem sieci wodociągowej w ulicach Bartna Strona, Podgórna, Sybiraków.W dniu 28-05-2018 nastąpi wyłączenie sieci wodociągowej w godz. od 20.00 do 04.00 w związku z budową ronda w ulicy Polskiej, Leyka, Piłsudskiego, Wileńskiej. Brak wody nastąpi w ulicy Polskiej od nr 38 do nr 69
Dział kanalizacji.


Strona w przebudowie. Przepraszamy

Oczyszczalnia ścieków.


Strona w przebudowie. Przepraszamy

Stacja uzdatniania wody.


Strona w przebudowie. Przepraszamy

Copyright © 2009-2019 PWiK_AQUA Sp. z o.o. | Design ?