Inforacje ogólne.


Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki wykazaną na fakturze można uiścić bezpośrednio u inkasenta.

Należność można regulować przelewem na konta:

* PKO BP O/Szczytno - 31-1020-3639-0000-8802-0002-6120
* BS Szczytno - 97-8838-0005-2001-0000-1065-0001
* Bank Spółdzielczy oraz oddziały -bez dodatkowych opłat.
* Pozostałe banki
* Poczta Polska

Warunki techniczne wydawane są bezpłatnie.

Koszt budowy przyłącza, studni wodomierzowej lub kanalizacyjnej, pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji wodomierza głównego, ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wod.-kan.

PWiK należy niezwłocznie powiadomić o następujących faktach:

* zmiana właściciela nieruchomości,
* zmiana zarządcy,
* rozpoczęcie budowy,
* awariach występujących na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
* uszkodzeniach wodomierza głównego (np. zerwanie plomby),

Wymiana niesprawnego wodomierza jest bezpłatna.

Koszty legalizacji wodomierza jeśli był sprawny ponosi osoba zgłaszająca.