Ceny.


Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o. w Szczytnie ogłasza:

W trybie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z zm.) wchodzi w życie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Szczytno i obowiązuje
od - dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena z obowiązującym podatkiem VAT (8%)

Jednostka miary

1.

odbiorcy wody

cena za dostarczoną wodę

3,02

zł/m3

2.

odbiorcy ścieków

cena za dostarczone ścieki

4,20

zł/m3